TLP là đơn vị chuyên cung cấp những dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp:

+ Thành lập doanh nghiệp.

+ Dịch vụ kế toán thuế.

+ Dịch vụ sở hữu trí tuệ.

+ Những dịch vụ gia tăng khác như: thiết kế website doanh nghiệp...

 Chúng tôi hy vọng sẽ luôn là người bạn hỗ trợ quý doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, lĩnh vực kế toán thuế và những lĩnh vực liên quan khác.


Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

- Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

- Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành;

- Tư vấn pháp lý về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan.


Dịch vụ viết sổ sách kế toán - báo cáo tài chính và quyết toán thuế

Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ kế toán, phản ánh thực tế tình hình họat động kinh doanh của doanh nghiệp.

Quyết toán thuế hàng năm là phần quyết định số thuế phải nộp cho cơ quan thuế, báo cáo kết quả kinh doanh lãi – lỗ trong một năm của doanh nghiệp.

Vì vậy doanh nghiệp cần tìm một công ty dịch vụ có trình độ, năng lực để giải trình về việc hạch toán sổ sách kế toán và quyết toán thuế năm khi doanh nghiệp được cơ quan thuế quyết toán.


Dịch vụ viết sổ sách kế toán

Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán chuyên nghiệp, bao gồm các lọai sổ sách kế toán:

- Sổ nhật ký chung, số cái chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu – phải trả, phiếu thu – chi...

- Bảng khấu hao tài sản cố định, bảng nhập – xuất tồn hàng hóa, vật tư, sản phẩm..

- Lập bảng lương hàng tháng và soạn hợp đồng lao động cho nhân viên theo bảng lương.
Dịch vụ quyết toán thuế

Chúng tôi sẽ lập biểu mẫu báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế HTKK 3.1.2 của cục thuế Tp.HCM gồm:

- Bảng cân đối kế toán.

- Bảng cân đối số phát sinh.

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp – gián tiếp).

- Quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN).

- Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A).

- Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.