Hãy gọi số: 0974.475.882

Hãy gọi số: 0906.753.882

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Gói 1

(Đã bao gồm lệ phí nhà nước 200.000đ và phí khắc dấu 400.000đ)
1. Giấy phép kinh doanh
2. Dấu tròn doanh nghiệp

1.000.000đ

Gói 2

(Đã bao gồm lệ phí nhà nước 200.000đ và phí khắc dấu 400.000đ)
1. Giấy phép kinh doanh
2. Dấu tròn doanh nghiệp
3. Hồ sơ thuế ban đầu

1.500.000đ

Gói 3

(Đã bao gồm lệ phí nhà nước 200.000đ và phí khắc dấu 400.000đ)
1. Giấy phép kinh doanh
2. Dấu tròn doanh nghiệp
3. Hồ sơ thuế ban đầu
4. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp 3 kỳ

1.800.000đ
Bảng giá dịch vụ kế toán

Gói A: Báo cáo thuế hàng tháng

1. Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý;
2. Thay mặt doanh nghiệp nộp cơ quan thuế

300.000đ -
700.000đ

Gói B: Viết sổ sách kế toán

1. Bảng cân đối phát sinh tài khoản, sổ nhật ký chung, sổ quỹ tiền mặt, sổ cái...
2. Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho
3. Bảng nhập xuất tồn hàng hóa, bảng khấu hao, bảng phân bổ chi phí...

200.000đ -
2.500.000đ